Voeg je koptekst hier toe

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Alentejowijnen.nl

Hieronder vindt u de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de website Alentejowijnen.nl, een initiatief van Alentejo wijnen, Vleuten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30236555. Ons BTW nummer is NL118115625B02. Alentejo wijnen behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en aan te passen zonder mededelingen vooraf, aan de wettelijke normen in Nederland.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website Alentejowijnen.nl en alle producten en aanbiedingen op de website Alentejowijnen.nl. Er kan niet van deze voorwaarden worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven bij die uitzondering dan onverkort van kracht.

Definitie partijen
Met “koper” wordt bedoeld iedere bezoeker van de website Alentejowijnen.nl, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Alentejowijnen.nl cq via de website Alentejowijnen.nl met Alentejo wijnen in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Voorrang voorwaarden Alentejo wijnen.nl
Wanneer koper naar eigen algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij Alentejowijnen.nl hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

Akkoord voorwaarden
Koper heeft op de website op verschillende manieren gelegenheid gekregen deze voorwaarden te openen en te lezen. Door aanvinken bij de bestelling aanvaardt koper de voorwaarden en gaat ermee akkoord.

Nederlands recht
Op alle aanbiedingen en deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Totstandkoming koop/verkoop-overeenkomst
Een koop/verkoop-overeenkomst komt tot stand tussen koper en Alentejo wijnen via Alentejowijnen.nl, direct wanneer de orderbevestiging aan de koper is gestuurd via het door koper opgegeven e-mailadres.

Geldigheid elektronische communicatie
Koper en Alentejo wijnen komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen via Alentejowijnen.nl een geldige overeenkomst tot stand komt. Expliciet wordt koper er hier op gewezen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet afdoet aan de wettelijke geldigheid van de overeenkomst, het aanbod en de aanvaarding ervan. Elektronische bestanden van Alentejowijnen.nl gelden als een vermoeden van bewijs, voor zover wettelijk toegestaan.

Correctheid informatie
Alle afbeeldingen, omschrijvingen en andere informatie, mondeling, telefonisch en/of verstrekt via e-mail, alsmede opgave van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hoewel de informaties op dan wel via de site Alentejowijnen.nl zo volledig mogelijk zijn, kan niet gegarandeerd worden dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen door tik- of schrijffouten of door afwijkingen in afbeeldingen, kleuren of anderszins, kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Prijzen
Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief bezorg- of verzendkosten. Deze bezorg- of verzendkosten staan expliciet en apart vermeld, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en altijd voor de geldigheidsduur zoals staat vermeld bij die aanbieding.

Betalingsplicht
Koper is de prijs verschuldigd die Alentejowijnen.nl in de orderbevestiging aan koper heeft medegedeeld – conform artikel ‘Totstandkoming overeenkomst’ van deze voorwaarden. Betalingen
Bestellingen op Alentejowijnen.nl kunnen direct betaald worden via iDeal Koper, dus vooraf voordat het bestelde is afgeleverd, of achteraf bij aflevering van het product onder rembours. Hier zijn meerkosten aan verbonden welke duidelijk op de website worden vermeld.

Naast verzendkosten welke altijd separaat vermeld worden, komen alle eventuele (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard ook, ten laste van de koper. Het gaat hier om kosten die Alentejo wijnen zou moeten maken als gevolg van het niet nakomen door koper van diens (betaling)verplichtingen, zoals in het geval van niet betalen of stornering.

Stornering
In geval van stornering is Alentejo wijnen bevoegd de overeenkomst met koper met onmiddellijke ingang te verbreken of levering op te schorten totdat (alsnog) aan de betalingsverplichting(en) is voldaan, inclusief de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

Leveringen/Levertijd
Orders worden direct en in elk geval binnen drie werkdagen gereedgemaakt voor verzending zodat de order uiterlijk na vier werkdagen wordt bezorgd. In verband met het afhankelijk zijn van derden voor wat betreft de verzending van goederen, als ook het voorradig hebben van bestelde goederen heeft genoemde levertijd slechts een indicatief karakter en geldt nimmer als definitieve termijn. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de maximale levertijd 30 werkdagen.

Uitzonderingen
Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn dan stelt Alentejowijnen.nl koper hiervan op de hoogte. Koper heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk worden terugbetaald, doch uiterlijk binnen 30 dagen.
Wanneer koper een product bestelt dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Eventuele vertragingen zullen aan de koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.

Afleveren bestelling
Bestellingen worden geleverd op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Risico’s ten aanzien van verlies of beschadiging van het bestelde product dat onderwerp is van deze overeenkomst, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
Nota Bene: bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Betaling verzendkosten
Koper bekostigt te allen tijde de verzendkosten, tenzij er sprake is van gebruikmaking van de rechten behorende bij de Wet Kopen op Afstand (zie hieronder). Wanneer het bestelde bij herhaling niet kan worden aangeboden op het opgegeven adres en wanneer een bestelling door de verzender aan Alentejowijnen.nl wordt retour gezonden en daarna wedermaal moet worden verzonden, zijn de kosten uitdrukkelijk voor koper, geldende voor elke herhaalverzending van die bestelling.

Rechten en plichten van koper met betrekking tot Wet Kopen op Afstand
Koper is bij bestellingen via Alentejowijnen.nl altijd consumentkoper. Koper is verplicht de order direct na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. In overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van de order, waarbij koper op geen enkele manier het product gebruikt heeft, de verpakking heeft beschadigd of opengemaakt of de waarborgzegels heeft verbroken opdat Alentejowijnen.nl de goederen aan anderen kan verkopen.

Indien koper van het herroepingrecht gebruikmaakt, en de producten compleet en in ongeschonden en complete verpakking retourneert, dan draagt Alentejowijnen.nl zorg voor terugbetaling van alle kosten binnen 30 dagen, met uitzondering van de retourverzendkosten. Deze zijn voor rekening van koper. Na volledige betaling en acceptatie is het product eigendom van de koper, waarbij opgemerkt dat acceptatie ingaat zodra de verpakking wordt geopend of beschadigd, het eventuele waarborgzegel is verbroken, dan wel de bedenktijd van zeven (7) dagen is verstreken.

Aansprakelijkheid
Alentejowijnen.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Voor de verzending ervan wordt gebruikgemaakt van de best denkbare materialen die beschadiging zoveel mogelijk voorkomen en indien dat toch gebeurt de producten zodanig beschermd dat lekken onmogelijk is.
Het elektronische aankoopbewijs dat via de email naar het door koper aangegeven emailadres wordt gestuurd, geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
Alleen wanneer er sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid door of aan de kant van Alentejo wijnen in transacties via Alentejowijnen.nl, is Alentejowijnen gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen. Daarbij is Alentejowijnen nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en/of omzetderving.
Indien Alentejowijnen om welke reden ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
Onverminderd het hier bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– bij gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid
– indien koper op enige wijze allergisch is voor de producten dan wel allergische reacties vertoond na het gebruik van deze producten

Koper vrijwaart Alentejowijnen voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Alentejowijnen.nl dan wel Alentejo wijnen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van koper dienen te komen.
Koper verplicht zich het product aan Alentejo wijnen te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Alentejo wijnen zich tot het leveren van een gelijkwaardig product tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
Een eventueel door Alentejo wijnen als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die koper als consument jegens Alentejo wijnen kan doen gelden op grond van de wet kopen op afstand. Een eventueel door de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens Alentejo wijnen kan doen gelden op grond van de wet, de wet kopen op afstand en de door Alentejo wijnen verleende garantie.

Overmacht
Bij overmacht is Alentejo wijnen niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Alentejo wijnen 2014

Winkelwagen
Scroll naar top